TCO  

TCO-märkningen ställer krav på låg energiförbrukning och begränsad användning av miljöfarliga ämnen och återvinning. TCO-märkningen tar hänsyn till miljön genom livscykeln, från produktion via användning till återvinning.

Produktionsanläggningar ska vara ISO14001-certifierade, vilket innebär att minska miljöpåverkan och kontinuerligt söka förbättringar. Även varumärkesinnehavare ska ha ett certifierat miljöledningsystem.

Produkter
Kontors- och IT-utrustning, till exempel datorer, skärmar, andra kontorsapparater och kontorsmöbler, mobiltelefoner.


Kriterier

Material 

  • Förbud mot farliga ämnen såsom bly, kadmium, kvicksilver.
  • Begränsning av halogenerade och andra flamskyddsmedel. (Halogener som brom och klor kan påverka fertilitet och immunförsvar.)
  • Det ställs krav på förpackningsmaterial.

Återvinning

  • Designad för återvinning och återtagande av uttjänta produkter i linje med EU-direktivet WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall.
  • TCO-märkta produkter är förberedda för återvinning bl a genom krav på materialmärkning, att hålla nere antalet plastsorter och att dessa ska enkelt gå att separera och lampor som innehåller kvicksilver ska var enkla att byta ut.

Kvalitet

  • TCO-märkningen ställer krav på ergonomi, bild- och ljudkvalitet samt på att buller och elektriska och magnetiska fält ska begränsas till ett minimum.

Energiförbrukning 

  • Ska uppfylla kraven i ENERGY STARs kriterier.

Arbetsvillkor 

  • För att få TCO-märket ska varumärkesinnehavaren arbeta aktivt med att förbättra arbetsförhållandena vid tillverkningen av produkten. Det inkluderar frågor som fackliga rättigheter, arbetstid, skälig lön och tvångs- och barnarbete.

Kontroll 

  • TCO-märkta produkter har testas av oberoende testlaboratorier. I efterkontroller kontrolleras att certifierade produkter verkligen uppfyller kraven i märkningen.

Länk till TCO-märkningens hemsida

 

 

Uppdaterad: 2011-04-15
Text: Jessica Lestander      

Organisation som jobbar med miljödeklarationer/livscykelanalyser på produktnivå. För dig som är intresserad av en mer detaljerad nivå för jämförelse mellan olika varor.